TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1279/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu KV

Hà Nội, ngày23 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan Khánh Hòa.

Liên quan đến công văn số 932/HQKH-NV ngày 06/9/2016 của Cục Hải quan Khánh Hòa trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu KV do Hàn Quốc cấp, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hp xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc gửi kho ngoại quan Vân Phong sau đó u ln vào nội địa, đ được hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế thì người khai hải quan phải nộp C/O mẫu KV theo quy định tạiĐiều 2 Thông tư số 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính, không phải nộp C/O mẫuVK theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

2. Đối với 03 C/O mẫu KV số tham chiếu 001-16-0393797, 001-16-0394053 và 001-16-0393733 ngày 30/5/2016:

Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Hàn Quốc và thông báo cho đơn vị khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết./.


- Như trên; Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn