BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1279/TCHQ-GSQL
V/v xác minh C/O mẫu AK

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về C/Omẫu AK cấp thay thế và không thể hiện dòng chữ “Replacing of C/O ref…” nêu tạicông văn số 2065/HQHCM-GSQL ngày 06/07/2012, sau khi nhận được kết quả xác minhtừ phía Hải quan Hàn Quốc (như đã thông báo tại công văn số 467/GSQL-TH ngày24/07/2012), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiệp định AKFTA chưa quy định cụ thể về cấp CO thay thế choC/O mẫu AK cấp trước đó bị lỗi. Tuy nhiên, trên cơ sở thống nhất ý kiến với BộCông Thương về việc xử lý C/O cấp lỗi trong các Hiệp định thương mại tự do tạicông văn số 137/BCT-XNK ngày 07/01/2013, đồng thời Hải quan Hàn Quốc có thư xácnhận đã thu hồi C/O số tham chiếu 001-11-0431091 và cấp C/O mới thay thế có sốtham chiếu 001-12-0406983 ngày 07/06/2012, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhxem xét, chấp nhận C/O cho lô hàng hưởng ưu đãi theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty DV và TM Tân Hiệp Phát (để biết);
(Đ/c: 294 Bùi Hữu Nghĩa, P2, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn