BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 12797/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo tại địa phương

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Các Sở giáo dục và đào tạo

Trong những năm qua, cùng với sự pháttriển kinh tế - xã hội, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của các địaphương ngày càng lớn. Để đáp ứng nhu cầu này, các trường đại học, cao đẳng, trungcấp chuyên nghiệp đã liên kết với các trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơsở giáo dục khác tại địa phương trong việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡngtrình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp theo các hình thức vừa làmvừa học, giáo dục từ xa; bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và các khóa bồi dưỡngngắn hạn khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức và người laođộng có thể học tập thường xuyên, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của ngườihọc, góp phần nâng cao dân trí và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho sự nghiệpphát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đãđạt được, qua công tác quản lý, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các hoạt động liênkết đào tạo tại các địa phương cho thấy vẫn còn tình trạng các cơ sở liên kếtđào tạo chạy theo số lượng, phát triển quy mô đào tạo không tương xứng với cácđiều kiện đảm bảo chất lượng (về đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cơ sở vậtchất - kỹ thuật và trang thiết bị dạy-học…). Công tác tuyển sinh, quản lý quátrình đào tạo, tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá có nơi, có lúc chưa nghiêm túcđể xảy ra nhiều tiêu cực trong thi, kiểm tra và cấp phát văn bằng, chứng chỉ;việc liên kết đào tạo tại các địa phương chưa tuân thủ theo đúng quy định tạikhoản 4, Điều 46, Luật Giáo dục năm 2005.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, Bộ Giáodục và Đào tạo hướng dẫn các Sở giáo dục và đào tạo thanh tra, kiểm tra, chấnchỉnh tất cả các hoạt động liên kết đào tạo tại địa phương, kể cả các hoạt độngđào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

1. Đối tượng cần thanh tra, kiểm tra:Tập trung vào việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động đào tạo và liên kết đàotạo của các trung tâm hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Nội dung thanh tra, kiểm tra, gồm:

- Tư cách pháp nhân của các đơn vị liênkết đào tạo theo quy định tại khoản 4 Điều 46 Luật Giáo dục năm 2005.

- Các văn bản và hồ sơ có liên quanđến việc liên kết đào tạo (văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh, hợp đồng liên kếtđào tạo, quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên, quy định về thu, chitài chính…).

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng đàotạo (về cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo; đội ngũ cán bộ quảnlý, thư viện, thiết bị thực hành, thí nghiệm, cảnh quan môi trường sư phạm củađơn vị liên kết tại địa phương).

- Vấn đề thông báo chiêu sinh, tổ chứctuyển sinh và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh.

- Việc chọn cử giảng viên tham gia giảngdạy tại các lớp liên kết và việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo củanhà trường.

- Việc thu, chi tài chính.

- Công tác quản lý, cấp phát văn bằng,chứng chỉ.

- Vấn đề đảm bảo trật tự, an ninh, antoàn xã hội tại nơi đặt lớp liên kết đào tạo.

3. Những công việc cần triển khai thựchiện:

Để công tác thanh tra, kiểm tra hoạtđộng liên kết đào tạo đạt kết quả tốt, các sở giáo dục và đào tạo cần triểnkhai ngay các công việc sau:

- Tra cứu các văn bản quy phạm phápluật có liên quan đến hoạt động liên kết đào tạo thuộc lĩnh vực giáo dục đại học,giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên trên trang Website của Bộ (địachỉ WWW.moet.gov.vn); sao in gửi các thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra đểchấn chỉnh và xử lý các sai phạm trong hoạt động liên kết đào tạo.

- Thành lập các Đoàn thanh tra, kiểmtra do Lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo làm trưởng đoàn. Thành viên đoàn thanhtra, kiểm tra gồm các cán bộ có kinh nghiệm thuộc các đơn vị: Thanh tra, giáodục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên, tổ chức cán bộ thuộc sở, trong đóthanh tra sở làm nòng cốt.

- Cử cán bộ tham gia Hội nghị tập huấnnghiệp vụ về công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo do Bộ Giáodục và Đào tạo tổ chức (tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) từ ngày 24/12/2007đến ngày 28/12/2007).

- Lập kế hoạch cụ thể phối hợp với cáctrường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp để triển khai công tác thanhtra, kiểm tra các hoạt động liên kết đào tạo ở địa phương trong học kỳ 2 nămhọc 2007 - 2008. Tổ chức sơ kết đợt thanh tra, kiểm tra ở địa phương trong tháng7 năm 2008; báo cáo kết quả về Bộ (qua Thanh tra Bộ và Vụ GDTX để tổng hợp) vàUBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Đề xuất xử lý các vi phạm của cáccơ sở liên kết về công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp phát văn bằng, chứngchỉ.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lậpcác Đoàn thanh tra của Bộ, phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo để thanh tra,kiểm tra một số tỉnh, thành phố trọng điểm và tổ chức Hội nghị sơ kết công tácthanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo vào tháng 8 năm 2008.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sởgiáo dục và đào tạo tổ chức thực hiện tốt đợt kiểm tra hoạt động liên kết đàotạo trong năm học 2007 - 2008; đồng thời tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm đểhàng năm tổ chức kiểm tra thường xuyên và định kỳ các hoạt động liên kết đào tạotrên địa bàn, xử lý các sai phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với Bộ Giáo dụcvà Đào tạo và các cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm trong các hoạt độngliên kết đào tạo. Các sở giáo dục và đào tạo báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ 6tháng một lần và báo cáo ngay những vụ việc đột xuất về Bộ Giáo dục và Đào tạođể kịp thời theo dõi, chỉ đạo và xử lý các sai phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg, BT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Ban TGTW (để báo cáo);
- UBVHGDTNTNNĐ Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố (để chỉ đạo);
- Các bộ, ngành, tổ chức xã hội có liên quan (để chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Các trường ĐH, CĐ, THCN; TTGDTX (để phối hợp);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ:
- Lưu VT, Vụ GDTX..

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long