BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 128/BXD-HĐXD
V/v: Ngành nghề kinh doanh khảo sát xây dựng

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 4593/SKHĐT-ĐKKD ngày06/8/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giải đáp vềngành nghề kinh doanh khảo sát xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

- Theo quy định tại phụ lục III, ban hành kèm theoNghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ, các dịch vụ hoạt độngxây dựng được quy định trong Luật xây dựng thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụkinh doanh có điều kiện.

- Hoạt động khảo sát xây dựng là một trong các hoạtđộng xây dựng. Các tổ chức và cá nhân khi thực hiện khảo sát xây dựng phải đápứng được điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Riêng cánhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng phải có chứng chỉ hành nghềtheo quy định. Như vậy, khi đăng ký kinh doanh ngành nghề này không bắt buộcphải có điều kiện, mà khi hoạt động kinh doanh mới bắt buộc có chứng chỉ hànhnghề và đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định.

- Hoạt động khảo sát xây dựng là một trong những hoạtđộng thăm dò địa chất thuộc mã ngành 71103 theo Quyết định số 337/2007/QĐ-BKHngày 10/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về ngành nghề kinhdoanh khảo sát xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minhnghiên cứu, xử lý theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu: VP, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh