BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn định mức chi phí lập quy hoạch vật liệu xây dựng

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Viện Vật liệu xây dựng

Trả lời văn bản số 224/QH-VLXD ngày29/5/2012 của Viện Vật liệu xây dựng đề nghị hướng dẫn định mức chi phí lập quyhoạch vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Thông tư hướng dẫn xác định mức chi phícho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu. Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, thìquy hoạch phát triển vật liệu xây dựng là quy hoạch chuyên ngành xây dựng. Vìvậy chi phí quy hoạch vật liệu xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xâydựng. Trong thời gian chờ ban hành văn bản mới thay thế văn bản số 97/BXD-KTTCngày 17/1/2008 của Bộ Xây dựng, đề nghị Viện Vật liệu xây dựng khẩn trương tậphợp số liệu thực tế đã thực hiện, nghiên cứu, đề xuất mức chi phí quy hoạch vậtliệu xây dựng báo cáo Bộ trong tháng 7/2012 để làm cơ sở điều chỉnh, sửa đổiThông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Viện Vậtliệu xây dựng tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VLXD, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu