BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 128/TCT-CS
V/v xác định vi phạm kê khai thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 12429/CT-THNVDT ngày 07/10/2008 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về xác định thời hạnchậm nộp hồ sơ khai nghĩa vụ tài chính đối với đất chuyển nhượng, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Việc xác định ngày chậm nộp hồsơ kê khai nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sử dụngđất được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1a Công văn số 1620/TCT-CS ngày24/4/2008 của Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc xử phạtchậm nộp khai nghĩa vụ tài chính về đất.

Trường hợp thực hiện cơ chế mộtcửa trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quy định việc xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất doUBND quận xác nhận hợp pháp để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttheo quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đất đai năm 2003 và việc tính ngày chậmnộp hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính cũng được căn cứ vào ngày UBND quận xácnhận hợp đồng chuyển nhượng hợp pháp để xác định.

Tổng cục Thuế thông báo để CụcThuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương