THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên vàMôi trường tại công văn số 5346/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 12 năm 2013 về việcchuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trênđịa bàn thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phốĐà Nẵng quyết định chuyển mục đích sử dụng 722.094,2 m2 đất trồnglúa để thực hiện Dự án mở rộng khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hóalàng quê và quần thể du lịch sông nước thuộc quận Ngũ Hành Sơn và Dự án khu đôthị sinh thái và biệt thự nhà vườn Hoàng Văn Thái tại huyện Hòa Vang.

2. Ủy ban nhân dân thành phố ĐàNẵng chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theođúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chínhphủ.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường báocáo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của các địa phương theo đúng chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5620/VPCP-KTN ngày 10 tháng 7 năm2013.

4. Đối với các dự án, công trìnhcòn lại, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương có ý kiếnđể Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ theo quyđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Vụ III;
- Lưu: VT, KTN (3b)THUY

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải