BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1280/TCHQ-KTTT
V/v: Đính chính lại công văn 1014/TCHQ-KTTT ngày 14/03/2006.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội.
(233B Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan đã có công văn số1014/TCHQ-KTTT ngày 14/03/2006 về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu của Công tycổ phần Xà Phòng Hà Nội, do lỗi đánh máy, Tổng cục Hải quan đính chính lại nhưsau:

Tại công văn số 1014/TCHQ-KTTT ngày 14/03/2006của Tổng cục Hải quan, ngày của Quyết định hoàn thuế số 02/QĐ-HQHP-ĐTGC là ngày10/06/2003. Nay đính chính lại là ngày 19/01/2006. Những nội dung khác tại côngvăn số 1014/TCHQ-KTTT ngày 14/03/2006 của Tổng cục Hải quan không thay đổi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phầnXà Phòng Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố Hải phòng, Cục Hải quan Thành phố HồChí Minh được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An