BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
Số: 1280/TCT-KK
V/v: khấu trừ thuế GTGT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2012
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 277/CT-THNVDT ngày 02/03/2012 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC . Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ
- Khoản 1(e), Điều 10 quy định: “Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.”
- Khoản 3, Điều 24 quy định: “Kho bạc nhà nước trên địa bàn có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các dự án ODA thuộc diện chịu thuế GTGT.”
Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 17848/BTC-TCT ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính gửi Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC, theo đó tại điểm 1 công văn đã hướng dẫn phạm vi thực hiện khấu trừ thuế: Kho bạc Nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA), không phân biệt các công trình xây dựng cơ bản do doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh Thái Nguyên hay ngoài tỉnh Thái Nguyên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái