BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1280 TCT/NV5
V/v mức khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty liên doanh mỹ phẩm LG VINA

Trả lời công văn số 25/2003/LGVN_LT ngày 24/03/2003 của Công ty liên doanh mỹ phẩm LG VINA về việc tăng mức khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại trên chi phí hợp lý, hợp lệ trong năm tính thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3.b.12, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì giá trị hàng hoá doanh nghiệp dùng để làm hàng khuyến mại, tiếp thị, quảng cáo được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức khống chế quy định như sau:

Các ngành sản xuất, xây dựng vận tải mới thành lập đi vào sản xuất trong 2 năm đầu không quá 7% trên tổng số các chi phí; các năm tiếp sau không quá 5 tổng số chi phí tính từ khoản b1 đến b11 theo quy định tại Thông tư này.

Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định hiện hành. Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến