BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1281/LĐTBXH-TCCB
V/v thống kê danh sách các cháu đang học lớp 11 PTTH là con cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Thủtrưởng các đơn vị thuộc Bộ

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ về tổ chức Đoàn họcsinh trung học sang Nhật Bản trong khuôn khổ Chương trình của Đoàn sứ mệnh NhậtBản - Việt Nam lần thứ 5 của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực quốc tế NhậtBản. Thời gian từ ngày 24/6 đến 05/7/2013. Bộ đề nghị Thủ trưởng đơn vị thốngkê danh sách các cháu là con cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, hiệnđang học lớp 11 trung học phổ thông, năm học 2012-2013 (biểu mẫu kèm theo).Trường hợp các cháu có cả bố và mẹ làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ thì đăng kýdanh sách cháu theo mẹ.

Danh sách các cháu gửi gấp về Vụ Tổ chức cán bộtrước ngày 22/4/2013 để Bộ xem xét lựa chọn các cháu đủ điều kiện tham giađoàn. Sau thời hạn trên, đơn vị nào không gửi danh sách, Bộ coi như không cócác cháu thuộc đối tượng tham gia.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Mai Thúy Nga

Đơn vị:

DANH SÁCH CÁCCHÁU HỌC SINH LỚP 11, NĂM HỌC 2012 - 2013

(Kèm theo Côngvăn số … ngày ……………..)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trường đang theo học

Kết quả học tập lớp 11

Ngoại ngữ

Họ và tên Bố hoặc Mẹ, hiện đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ

Nơi làm việc của bố hoặc mẹ

Học sinh là con thương binh, liệt sĩ

Ghi chú

Nam

Nữ

Kỳ I

Kỳ II (nếu có)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)