UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1281/SXD-QLN
V/v bãi bỏ Hướng dẫn số 07/HD-SXD ngày 20/11/2013 của Sở Xây dựng

Lào Cai, ngày 23 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Lào Cai.

Thực hiện chỉ đạocủa UBND tỉnh tại Văn bản số 2747/UBND-QLĐT ngày 18/7/2014 về việc bãi bỏ Văn bảnsố 1536/UBND - QLĐT ngày 08/5/2013.

Sở Xây dựng đềnghị các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố Lào Cai thực hiện công tácthẩm tra, phê duyệt thiết kế xây dựngcông trình theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 củaChính phủ về quản lý chất lượng công trìnhxâydựngvà Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ xây dựng quyđịnh thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kếxâydựngcông trình và bãi bỏ Văn bản số 07/HD - SXDngày 20/11/2013 của Sở Xây dựng về việc “Hướng dẫn thực hiện côngtác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai....”

Đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Lào Cai thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Các sở, ban ngành;
- UBND các huyện, TPLC;
- Công an tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Bộ CHBP tỉnh;
- Viện KTQH, TTTVGS, TTKĐ, Ban QLDAĐT;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: Các phòng, VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Duy Hộ