BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1281 TCT/NV5
V/v thuế TNCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Văn phòng đại diện Công ty Soil & Warter.Ltd.

Trả lời thư đề ngày 1/4/2003 của Văn phòng đại diện Công ty Soil & Warter.Ltd đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính thì:

- Các cá nhân nước ngoài (Phần Lan) làm việc tại Việt Nam và có thời gian cư trú tại Việt Nam hơn 183 ngày trong năm tính thuế thì các cá nhân này phải nộp thuế đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam và phát sinh tại nước ngoài theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điểm 1.2, Mục I, phần II Thông tư số 05/2002/TT-BTC nêu trên.

- Các cá nhân có trách nhiệm chủ động khai báo về thu nhập, cung cấp các chứng từ làm căn cứ xác định thu nhập tại Việt Nam như Hợp đồng lao động, xác nhận về mức lương trong thời gian làm việc tại Việt Nam của người sử dụng lao động... với Văn phòng đại diện để Văn phòng kê khai nộp thuế cho cơ quan thuế địa phương hoặc trực tiếp với cơ quan thuế tại địa phương nơi làm việc. Thuế thu nhập cá nhân được kê khai trực tạm nộp hàng tháng và được quyết toán thuế vào cuối năm hoặc sau khi hết hạn hợp đồng. Thời hạn nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế là trước ngày 15 của tháng sau. Văn phòng đại diện hoặc cá nhân thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế chậm nhất không quá ngày 28 tháng 2 năm sau hoặc 30 ngày kể từ khi hết hạn hợp đồng.

- Văn phòng đại diện hoặc cá nhân nước ngoài sau khi nộp tờ khai thuế có trách nhiệm nộp thuế vào ngân sách Nhà nước ngay sau khi kê khai thuế. Thời hạn nộp thuế không được quá ngày 25 tháng sau, quá thời hạn trên đối tượng không nộp thuế sẽ bị phạt nộp chậm tiền thuế theo quy định.

Đề nghị Văn phòng đại diện Công ty Soil & Warter.Ltd liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến