BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12819/BCT-XNK
V/v nhập khẩu phục vụ nghiên cứu

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
(1 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1376/BVNDGĐ ngày 27 tháng 11 năm 2014 củaBệnh viện Nhân dân Gia Định về việc nhập khẩu thiết bị Samsung dùng trongnghiên cứu thử nghiệm thuốc Symbicort (mã nghiên cứu D589SC00001);

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 1 năm 2014quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt độngmua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnhhàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-SYT ngày 20 tháng 3 năm 2014 củaỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Bệnh viện Nhân dân Gia Định thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3620/QĐ-BYT ngày 15 tháng 9 năm 2014 củaBộ Y tế về việc phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạnIII;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bệnh viện Nhân dân Gia Định được nhập khẩu 350 thiếtbị SamSung (kèm theo bộ phận sạc phi) (chỉ có chức năng gửi tin, không có chứcnăng nghe gọi) đã qua sử dụng (mã HS 8517 1200 90) nhằm mục đích phục vụ nghiêncứu, thử nghiệm lâm sàng thuốc Symbicort - D589SC00001.

2. Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành trong việcnhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ Công Thương đề nghị Bệnh viện nghiêm chỉnhchấp hành một số nội dung sau:

- Bệnh viện chỉ sử dụng các hàng hóa nhập khẩu nêu trên đểphát cho bệnh nhân phục vụ việc nghiên cứu thuốc Symbicort - D589SC00001, khôngnhượng bán, kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụng vào những mục đích khác;

- Sau khi hoàn tất việc nghiên cứu, Bệnh viện phải thực hiệnthủ tục xuất khẩu các hàng hóa đã nhập khẩu nêu trên theo đúng quy định hiệnhành của Cơ quan Hải quan và có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương về tình hìnhthực hiện việc nhập khẩu, quá trình lưu trữ và xuất trả sau khi nghiên cứu (kèmtheo tờ khai Hải quan nhập khẩu, xuất khẩu).

3. Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểmtra định kỳ hoặc đột xuất trong quá trình thực hiện.

4. Văn bản này có giá trị thực hiện đến hết ngày 30 tháng 12năm 2016.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh