VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1282/ VPCP-QHQT
V/v kết quả đàm phán khoản vay Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông với ADB

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Ngoại giao
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 23/NHNN-QHQT ngày 08 tháng 01 năm 2003) và kết quả đàm phán khoản vay Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông với ngân hàng Phát triển Châu á (ADB); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 471/BKH-KTĐN ngày 21/01/2003), Phó Thủ tướng Vũ Khoan, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định khoản vay Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông và các văn kiện đi kèm đã được đàm phán và uỷ quyền cho đồng chí Lê Đức Thuý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt Nhà nước CHXHCN Việt Nam ký Hiệp định khoản vay của Dự án Tài chính nhà ở với đại diện của ADB.

- Bộ Ngoại giao thông báo cho ADB việc Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho đồng chí Lê Đức Thuý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Hiệp định Khoản vay.

- Giao Bộ kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành hữu quan sớm hoàn tất các thủ tục thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi của Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Giao Bộ giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Dự án “Phát triển giáo dục trung học phổ thông”.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần