TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
Số: 1282/GSQL-GQ3
V/v: Vướng mắc liên quan tới thủ tục hải quan đối với XK, TNTX xăng dầu tàu bay theo Thông tư 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex
Trả lời công văn số 285/PA-KD ngày 10/12/2013 và công văn số 291/PA-KD ngày 11/12/2013 Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Khai báo trên tờ khai xuất khẩu đối với trường hợp Công ty xuất khẩu hoặc tái xuất xăng dầu cho nhiều hãng Hàng không:
Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhất trí thực hiện khai trên phụ lục tờ khai xuất khẩu (tương tự như trường hợp khai báo đối với lô hàng có từ 04 (bốn) mặt hàng trở lên hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính);
2. Khai báo tên, loại, số hiệu phương tiện tàu bay trên tờ khai tái xuất:
Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 20 Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp có thay đổi thông tin thì thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 09 năm 2013 của Bộ Tài chính.
3. Đề nghị không bổ sung ngành nghề cung ứng xăng dầu cho tàu bay vào Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh:
Căn cứ giấy phép số 15/BCT-GPXD ngày 07/08/2009 của Bộ Công Thương cho phép Công ty được kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu bay và các Giấy phép, Quyết định của Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải cho phép Công ty được cung ứng xăng dầu hàng không tại các sân bay quốc tế, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thống nhất để Công ty sử dụng các giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công Thương cấp và Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không do Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cấp đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều 20 Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính khi thực hiện thủ tục tái xuất (cung ứng) xăng dầu cho tàu bay cho đến khi hết hạn Giấy phép kinh doanh theo quy định tại khoản 4, Điều 8 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Khi làm thủ tục xin cấp, gia hạn Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, Công ty bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cung ứng xăng dầu tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để đáp ứng đủ điều kiện pháp lý.
4. Nộp tờ khai tái xuất khi giao hàng cho tàu bay:

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

Quy định tại Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính được áp dụng cho thủ tục Hải quan truyền thống, do đó, trường hợp Chi cục Hải quan thực hiện giám sát việc tái xuất (cung ứng) xăng dầu cho tàu bay khác với Chi cục Hải quan làm thủ tục tái xuất (cung ứng) thì Công ty xuất trình cho Chi cục Hải quan nơi giám sát 01 bản chính tờ khai tái xuất.
Đối với tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử được quy định tại khoản 17 Điều 3 Thông tư số 139/2013/TT-BTC dẫn trên.
5. Đề nghị khai giá tạm tính khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất:
Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng và sẽ có trả lời Công ty sau.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục HQ TP: Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Nhất Kha

>> Xem thêm:  Người có tên trong hộ khẩu liên quan gì đến việc bán đất ? Mua bán đất như thế nào là hợp pháp ?