BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1282 TCT/NV5
V/v Thuế NK đối với TS chuyển nhượng

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty cổ phần Kinh Đô

Trả lời công văn số 09 KD/CV-2003 ngày 31/3/2003 của Công ty cổ phần Kinh Đô về việc thuế nhập khẩu đối với tài sản chuyển nhượng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 9 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ĐTNN tại Việt Nam quy định: Trường hợp hàng hoá (thiết bị, máy móc) nhập khẩu để tạo TSCĐ của doanh nghiệp có vốn ĐTNN đã được miễn thuế nhập khẩu nếu nhượng bán tại thị trường Việt Nam thì phải được Bộ Thương mại chấp thuận và phải nộp các khoản thuế liên quan theo quy định của pháp luật

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài bán lại dây chuyền máy móc thiết bị, phương tiện sản xuất (dây chuyền này đã được miễn thuế nhập khẩu) cho công ty thì doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài phải được chấp thuận của Bộ Thương mại và truy nộp số thuế nhập khẩu đã được miễn.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Kinh Đô được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến