BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1283/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn cấp Giấy phép xây dựng

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2006

Kính gửi:

Ông Hà Tiến Cương
thôn Cộng Hoà - xã Liễu Sơn – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc

.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Ông ngày 15/5/2006 xin ý kiến về cấp giấy phép xây dựng. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng, một trong những thành phần của hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng là phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Do đó, để được cấp giấy phép xây dựng công trình kinh doanh xăng dầu, Ông cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo các quy định của pháp luật về đất đai và hướng dẫn của Sở Xây dựng địa phương.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ông nghiên cứu thực hiện.Nơi nhận
:
- Như trên
- Lưu VP,XL (NTH-04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên