TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1283/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời các công văn số 2534/HQĐNa-GSQLđề ngày 11/12/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai nêu vướng mắc liên quan đến C/Omẫu D do Malaysia phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến nhưsau:

Đối với C/O mẫu D số tham chiếu KL-193121P-541486ngày 25/11/2013, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/Ocủa Malaysia và thông báo khi có kết quả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn