BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1283/TCHQ-TXNK
V/v mã số HS danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Cục Bảo vệ thực vật.
(149 Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 404/BVTV-KD ngày 25/2/2013 của Cục Bảo vệ thực vật đề nghị tham gia ýkiến dự thảo Thông tư ban hành mã số HS của Danh mục vật thể thuộc diện kiểmdịch thực vật của nước Việt Nam. Để làm rõ các nội dung đề nghị của Cục Bảo vệthực vật, Tổng cục Hải quan trân trọng kính mời đại diện của quý cơ quan thamdự cuộc họp:

- Thời gian: 9h Thứ sáu, ngày15/3/2013

- Địa điểm: Phòng họp 406, trụ sởTổng cục Hải quan, Lô E3 đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang