BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1283 TCT/NV5
V/v thuế đối với tài sản bán khi giải thể công ty

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty liên doanh dệt kim Hà Nội-Tokyo

Trả lời công văn số 56/CV-HTH ngày 8/4/2003 của Công ty liên doanh dệt kim Hà Nội-Tokyo về việc chính sách thuế đối với tài sản của Công ty liên doanh khi giải thể, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật ĐTNN tại Việt Nam thì: Trường hợp hàng hoá (thiết bị, máy móc) nhập khẩu để tạo TSCĐ của doanh nghiệp có vốn ĐTNN đã được miễn thuế nhập khẩu nếu nhượng bán tại thị trường Việt Nam thì phải được Bộ Thương mại chấp thuận và phải nộp các khoản thuế liên quan theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty liên doanh giải thể thì số máy móc, thiết bị do bên nước ngoài trong Công ty liên doanh nhập khẩu để góp vốn đã được miễn thuế nhập khẩu, nay bên nước ngoài nhận lại và tái xuất thì không phải truy nộp số thuế nhập khẩu đã được miễn.

Đối với số hàng quà biếu (máy móc, trang thiết bị văn phòng, dụng cụ làm việc) do bên nước ngoài nhập khẩu, Công ty liên doanh đã kê khai nộp thuế và đã kê khai thuế GTGT đầu vào, để được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT, nay bên nước ngoài nhận lại thì không được hoàn lại thuế GTGT; khi bên nước ngoài sử dụng số hàng này vào dự án khác tại Việt Nam thì phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Đối với số tài sản công ty liên doanh mua tại Việt Nam nay nhượng lại cho các bên tham gia liên doanh thì phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh dệt kim Hà Nội-Tokyo được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến