VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1283/VPCP-QHQT
V/v xây dựng Thông tư liên tịch Công an - Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Công an (công văn số 26/TTr-BCA_A11 ngày11 tháng 2 năm 2009) về việc Xây dựng Thông tư liên tịch Công an- Ngoại giaohướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng kýthường trú tại Việt Nam theo quy định của Luật Cư trú, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

Giao Bộ Công an và Bộ Ngoại giao ký ban hành Thông tư liêntịch thay thế Thông tư liên tịch số 06/TT-LT ngày 29/01/1997 và số 04/2005/TTLT-BCA-BNG ngày 28/11/2005 hướng dẫn việc thi hành Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết cho công dânViệt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam theo quy định của Luật Cưtrú.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN;
- Các Vụ: NC,TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc