BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1284/TCHQ-PC
V/v tham gia ý kiến DT Pháp lệnh Chống trợ cấp

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Bộ Thương mại

Phúc đáp công văn số 1057/TM-XNK ngày 4 tháng 3 năm 2004 của Bộ Thương mại về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Pháp lệnh chống trợ cấp đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Điều 1: Nội dung khoản 2, 3, 4 Điều 1 không phù hợp với tiêu đề của điều.

- Điều 7: Đề nghị có quy định lượng hoá ở mức độ có thể về “ảnh hưởng tiêu cực” và “thiệt hại nghiêm trọng” cho ngành sản xuất trong nước để xác định ngưỡng cho việc áp dụng các biện pháp chống trợ cấp.

- Điều 13: Điều này chưa đề cập đến trường hợp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống trợ cấp đầy đủ thông tin, không phải bổ sung.

Do đó, đề nghị sửa đoạn đầu khoản 3 như sau: “Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ thông tin...”

- Điều 15: Bổ sung quy định về biện pháp xử lý khi các bên liên quan đến quá trình điều tra từ chối hợp tác hoặc cố tình gây khó khăn cho cơ quan tiến hành điều tra.

- Điều 21: Đề nghị cụ thể hoá việc tổ chức thực hiện quy định “Biện pháp chống trợ cấp tạm thời chỉ được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu”.

>> Xem thêm:  Mẫu văn bản trình bày ý kiến của bị đơn gửi Tòa án ?

Tại Chương III quy định về các biện pháp chống trợ cấp có đưa ra biện pháp chống trợ cấp tạm thời và quy định nội hàm của biện pháp này nhưng chưa lý giải và giải thích thế nào là biện pháp chống trợ cấp tạm thời. Ngoài ra, hình thức của các biện pháp chống trợ cấp ở góc độ chung cũng như hình thức của biện pháp chống trợ cấp thông thường (không tạm thời) chưa được quy định một cách tổng thể và hệ thống, vì vậy đề nghị bổ sung.

- Điều 29: Về thời hạn giải quyết khiếu nại, đề nghị quy định thống nhất với quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Đề nghị thống nhất sử dụng các cụm từ “thiệt hại nghiêm trọng”, “thiệt hại đáng kể”, và “thiệt hại” trong dự thảo.

Trên đây một số ý kiến của Tổng cục Hải quan để Quỹ Bộ nghiên cứu, tham khảo.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc