BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
V/v: khai, miễn giảm thuế TNDN đối với dự án mở rộng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 24805/CT-KT3 ngày 25/11/2010 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc kê khai thuế TNDN được miễn giảm đối với dự án đầu tư mở rộng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 2.8 Mục I Phần H Thông tu số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: "Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thì doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Tuỳ theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định".
Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế TNDN trích dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3375/TCT-CS ngày 31/8/2010 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định nêu trên, theo đó, trong quá trình kiểm tra, thanh tra phát hiện tăng số thuế TNDN của thời kỳ miễn thuế, giám thuế đối với giai đoạn từ 01/01/2009 trở đi thì doanh nghiệp vẫn được hưởng miễn thuế, giảm thuế TNDN.
Đối với trường hợp của Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam, Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm căn cứ các quy định của pháp luật về ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN, tùy theo lỗi của doanh nghiệp để áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Vụ PC (2b), CS (TCT).
- Lưu: VT, KK(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường