ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1284/UB
Về thực hiện nghiệm chỉnh việc truy thu nợ tiền nước tồn đọng từ trước đến nay.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 1982

 

Kính gởi :

- SởTài chánh
- Ngân hàng thành phố
- Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng

Đồng kínhgởi :

- Các sở, ban, ngành Trung ương thành phố, các ủy ban nhân dân quận, huyện (trừ Duyên Hải)

Trong mấy năm qua, việc thanh toán tiền nước sử dụng theocác hợp đồng kinh tế giữa đơn vị khách hàng với Công ty cấp nước thành phốthường bị kéo dài, thậm chí có đơn vị từ năm 1979 đến 1982 vẫn chưa thanh toán.

Để bảo đảm việc cân đối ngân sách chung của thành phố, Ủyban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng của thành phố nhưsau :

1. Công ty Cấp nước thành phố tiến hành việc thông báo truythu và được phép sử dụng các biện pháp cần thiết như thông báo cắt nước trongmột thời gian đối với những đơn vị không thực hiện đúng các hợp đồng kinh tế đãký kết ;

2. Ngân hàng thành phố căn cứ vào danh bộ báo nợ của Công tyCấp nước, kịp thời chỉ đạo cho các chi nhánh ngân hàng địa phương trích trừ khoảncủa khách hàng nợ chuyển trả cho Công ty Cấp nước thành phố ;

3. Việc truy thu tiến hành kể từ 25 tháng 7 đến hết 30 tháng9 năm 1982.

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn