BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1285/BNN-TC
V/v: Mức lương tư vấn trong nước Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Ban Điều phối Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp
(Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp)

Trả lời công văn số 353/DANN-ACPngày 07/3/2012 của Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp (thuộc Ban Quản lý các dự ánNông nghiệp), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến về lương chochuyên gia tư vấn trong nước của Dự án như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chỉtiêu áp dụng cho các dự án/ chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triểnchính thức (ODA), Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chínhsửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC trên cơ sở giảitrình của Ban Điều phối dự án tại công văn số 353/DANN-ACP ngày 07/3/2012, dochuyên gia tư vấn cần phải có chuyên môn cao, ngành nghề đặc biệt, đặc thù,phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn hạn hẹp thuộc mức chi đặc biệt, Bộ thống nhấtvới đề nghị của Ban Điều phối dự án về mức chi trả để thuê chuyên gia tư vấntrong nước của gói thầu dịch vụ tư vấn nghiên cứu chính sách liên minh với sựhỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo điều khoản tham chiếuđã được phê duyệt tại Quyết định số 76/QĐ-DANN-KHKT ngày 16/01/2012 của TrưởngBan Quản lý các dự án Nông nghiệp) như sau:

- Tư vấn trưởng: 2.800USD/tháng/người.

- Tư vấn nghiên cứu về chính sáchphát triển nông nghiệp nông thôn; Tư vấn nghiên cứu về chính sách đầu tư vàcạnh tranh trong ngành nông nghiệp: 2.400 USD/tháng/người.

Mức chi chuyên gia tư vấn nêu trênlà mức chi trọn gói, bao gồm cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại thuếtheo quy định hiện hành; được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị dự toán góithầu để tổ chức đấu thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu.

Căn cứ mức chi chuyên gia tư vấntrong nước được phê duyệt, Ban Quản lý dự án Cạnh tranh Nông nghiệp tổ chứcthuê tuyển và chi trả cho chuyên gia tư vấn trong nước theo các quy định hiệnhành trong nước và quy định của nhà tài trợ về đấu thầu tuyển chọn chuyêngia./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL các dự án NN;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà