BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1285/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: BộKế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp Công văn số 1660/BKHĐT-QLKKT ngày 13 tháng3 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồnglúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, BộTài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Việc thực hiện các dự án, công trình có chuyểnmục đích sử dụng đất trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trước ngày 01tháng 7 năm 2012 đã được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 391/QĐ-TTgngày 18 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, kiểm tra thựctrạng việc quản lý quy hoạch, kế hoạch và sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 trênđịa bàn cả nước trong đó rà soát, kiểm tra thực trạng công tác quản lý quyhoạch, kế hoạch, sử dụng đất nông nghiệp 5 năm 2006 - 2010 nói chung và đấttrồng lúa nước nói riêng và Khoản 8 Điều 9 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Để giải quyết các trườnghợp sử dụng đất mà cần thiết phải chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sangmục đích phi nông nghiệp trong khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạchsử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp tỉnh chưa được Chính phủ xét duyệt, ngày 23tháng 6 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 979/TTg-KTN gửi Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định nhu cầu sử dụngđất để thực hiện dự án, công trình cấp bách.

Như vậy theo quy định của pháp luật về đất đai, cácdự án, công trình có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nôngnghiệp (bao gồm các dự án khu công nghiệp) thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáoBộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủtướng Chính phủ cho phép trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa, đối với cáctrường hợp thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đíchphi nông nghiệp kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 để triển khai các dự án, côngtrình (bao gồm các dự án khu công nghiệp) thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm1 Công văn số 4556/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường về thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trườnggửi Quý Bộ để hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng theo quy định của phápluật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ(CQHĐĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển