TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1285/CT-HTr
V/v: Giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà Quý Hạnh, 165 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
MST: 0102733359

Trả lời công văn số 063/2013/SHF-CV ngày 26/10/2013của Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội (sau đây gọi tắt là.“Công ty”) về việc xử lý đối với chứng từ khấu trừ thuế TNCN bị viết sai vàmất, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 37/2010/TT-BTC ngày18/3/2010 hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý, chứng từ khấu trừ thuếthu nhập cá nhân tự in trên máy tính, quy định về sử dụng chứng từ khấu trừ tựin:

“3- Trường hợp chứng từ khấu trừ lập sai nộidung nhưng chưa giao cho người nộp thuế cần hủy bỏ chứng từ khấu trừ thì gạchchéo để huỷ bỏ và phải lưu đầy đủ các liên của số chứng từ khấu trừ,

4- Trường hợp lập lại chứng từ khấu trừ.

Những trường hợp chứng từ khấu trừ đã được lậpvà giao cho người nộp thuế, sau đó phát hiện sai phải lập lại chứng từ khấu trừthay thế thì tổ chức trả thu nhập phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số,ngày chứng từ khấu trừ đã lập sai có chữ ký xác nhận của người nhận thu nhập,đồng thời yêu cầu người có thu nhập nộp lại liên chứng từ đã lập sai (liên giaocho người bị khấu trừ) cho tổ chức trả thu nhập để lưu cùng với biên bản. Saukhi đã thu hồi chứng từ khấu trừ lập sai, tổ chức trả thu nhập lập chứng từkhấu trừ mới thay thế để giao cho người nộp thuế và phải chịu trách nhiệm trướcpháp luật về số chứng từ khấu trừ huỷ bỏ.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổphần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội đã lập và giao ông Đỗ Quang Hiển chứngtừ khấu trừ thuế TNCN với số thuế khấu trừ và tạm nộp bị ghi sai, ông Đỗ QuangHiển đã làm mất liên hai của chứng từ khấu trừ thuế thì Công ty lập bộ hồ sơ đểhủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã viết sai và mất bao gồm:

+ Biên bản ghi rõ nội dung sai, số, ngày chứng từkhấu trừ đã lập sai có chữ ký xác nhận của ông Đỗ Quang Hiển

+ Liên 1 chứng từ khấu trừ thuế TNCN viết sai

+ Bản cam kết của ông Hiển về việc làm mất liên 2chứng từ khấu trừ thuế TNCN, ông Hiển sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề chứng từ bị mất.

Sau đó Công ty lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN mớithay thế (ghi đúng theo số thuế TNCN phải khấu trừ) để giao cho ông Đỗ QuangHiển.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo cho Công ty cổ phầnQuản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội biết và thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến