TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSLQ VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1285/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 3562/HQBRVT-GSQL đề ngày 09/12/2013 của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu nêuvướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Malaysia phát hành, Cục Giám sát quản lývề Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra bản sao C/O và hồ sơgửi kèm công văn thấy rằng trường hợp mua bán giữa Công ty Vietsovpetro và Côngty Schulumberger Seago INC không phải là trường hợp mua bán có hóa đơn thươngmại do bên thứ ba phát hành. Do đó, C/O mẫu D do Malaysia cấp không phải đánhdấu vào ô số 13 "Thirt - Country Invoicing" như quy định tại Điều 23,Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2013.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn