VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1285/VPCP-NN V/v điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (Tờ trình số 174/TTr- UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020) và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 522/BNN-KHCN ngày 22 tháng 01 năm 2021) về việc điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (bản chụp xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu tại văn bản trên, hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, XD, TNMT, KHCN, TC, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, CN, PL, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục