TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1286/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH TBCN Hưng Thịnh Phát.
(Đ/c: Đội 3 - Xóm Gồm - Xã Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội)

Ngày 01/11/2013, Cục Giám sát quảnlý về Hải quan nhận được công văn số 270913/HTP của Công ty nêu vướng mắc liênquan đến mã số HS hàng hóa trên C/O mẫu D do Malaysia cấp; trên cơ sở báo cáocủa Cục Hải quan TP Hải Phòng tại công văn số 11246/HQHP-GSQL đề ngày02/11/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Đối với việc xử lý vướng mắc liênquan đến khác biệt mã HS trên C/O mẫu D, Tổng cục Hải quan đã có các công vănsố 6365/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2009, 738/TCHQ-GSQL ngày 20/2/2012 và 158/GSQL-THngày 28/3/2012 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xử lý. Cục Giám sátquản lý về Hải quan gửi kèm bản sao các công văn dẫn trên để Công ty nghiêncứu, áp dụng.

- Điều 16, phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương hướng dẫn xử lý các khác biệtnhỏ, trong đó có sự khác biệt về mã số HS trên C/O:''Trong trường hợp có sựkhác biệt về phân loại mã số HS đối với hàng hóa hưởng ưu đãi thuế quan giữaNước thành viên xuất khẩu và Nước thành viên nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu đượcthông quan phải chịu mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hoặc mức thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cao hơn, và phải áp dụng Quy tắc xuất xứphù hợp và Người nhập khẩu không bị phạt hoặc không phải chịu thêm một khoảnphí nào khác theo quy định của pháp luật Nước thành viên nhập khẩu. Sau khi làmrõ sự khác biệt về phân loại mã số hàng hóa, mức thuế ưu đãi đúng sẽ được ápdụng và phần thuế đóng vượt quá mức, nếu có, sẽ được hoàn lại theo quy định củapháp luật. Nước thành viên nhập khẩu ngay khi các vấn đề này được giảiquyết."

- Căn cứ Điều 4, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính thì cơ quan Hải quan có tráchnhiệm xác định mã số, áp dụng mức thuế theo đúng quy định của pháp luật.

- Theo đó, trong trường hợp có sựkhác biệt về mã HS trên C/O và các chứng từ khác trong hồ sơ Hải quan và sựkhác biệt này không ảnh hưởng đến bản chất hàng hóa và tiêu chí xuất xứ đối vớihàng hóa đó thì cơ quan Hải quan sẽ xem xét chấp nhận C/O; nếu sự khác biệt nàydẫn đến việc hàng hóa với mã số do cơ quan Hải quan quyết định không đáp ứngtiêu chí xuất xứ theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA, nhưtrường hợp các mặt hàng nêu tại công văn số 270913/HTP dẫn trên, thì lô hàngkhông đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn