BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1286/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với tàu bay đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Hàng không (AESC)
(Đ/c: Lô 43A, Khu Công nghiệp Mê Linh, Thanh Oai, Hà Nội)

Trả lời công văn số 65/CVT-AESC của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không (Công ty) về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách quản lý đối với hoạt động dịch vụ nhập khẩu, xuất khẩu tàu bay và tuổi tàu bay đã qua sử dụng để tháo dỡ, sửa chữa, hoán cải:

Căn cứ quy định tại mục 8, mục 9 Phụ lục I Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về danh mục hàng hóa hàng hóa cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, máy bay đã qua sử dụng không thuộc danh mục hàng hóa cm nhập khẩu. Tuy nhiên, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Giao thông vận tải đ được hướng dẫn cụ thể về chính sách quản lý đối với hoạt động dịch vụ nhập khẩu, xuất khẩu tàu bay và mục đích nhập khẩu, tuổi tàu bay đã qua sử dụng đ tháo dỡ, sửa chữa, hoán cải.

2. Về thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hoạt động nhập khẩu tàu bay đã qua sử dụng đ tháo dỡ, sửa chữa, hoán cải:

Căn cứ quy định tại Điều 178 và Điều 180 Luật Thương mại năm 2005 thì hoạt động nhập khẩu tàu bay đã qua sử dụng để tháo dỡ, sửa chữa, hoán cải theo trình bày của Công ty tại công văn số 65/CVT-AECS phù hợp thực hiện theo loại hình gia công hàng hóa.

Trường hợp Công ty đáp ứng các điều khoản tại hợp đồng gia công quy định tại Điều 39 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến thực hiện đ được hướng dẫn theo loại hình gia công hàng hóa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần trong năm 2022


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành