BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 12865/BGDĐT-NG
V/v: chỉ đạo thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNV- BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính,hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cánbộ quản lý giáo dục, Bộ giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện cácnhiệm vụ sau:

1. Phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế quyđịnh tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ vàcác văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyềnquản lý.

2. Quá trình thực hiện tinh giản biên chế phải theo đúngnguyên tắc và trình tự được quy định tại Điều 3, Điều 4 của Nghị định132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ, với mục tiêu xây dựngvà nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo tinhthần của Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định số09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quy trình, tiêu chí phải được công bốcông khai, cung cấp thông tin cụ thể, chính xác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộquản lý giáo dục.

Trên cơ sở đó các cơ sở giáo dục tiến hành rà soát, sắp xếplại cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị; rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ nhàgiáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Những trường hợp chưađáp ứng yêu cầu nhiệm vụ có thể giải quyết theo các hướng sau:

- Đưa đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độchuyên môn nghiệp vụ cho đạt chuẩn theo quy định của vị trí công tác mà cá nhânđang đảm nhận.

- Bố trí công việc khác phù hợp với năng lực cá nhân và yêucầu nhiệm vụ của đơn vị.

- Thực hiện tinh giản biên chế với những đối tượng thuộcĐiều 2 của Nghị định 132/2007/NĐ- CP.

3. Việc tinh giản biên chế phải được thực hiện công khai,dân chủ, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực và rõ ràng; thực hiện đúngquy chế dân chủ của cơ quan và phải công khai đề án tinh giản biên chế và danhsách đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế. Tuyệt đối tránh lợi dụng để thựchiện các mục đích cá nhân, gây thăc mắc, mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu tớitư tưởng, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và chính sách, pháp luậtcủa Đảng, Nhà nước.

4. Định kỳ hàng năm các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sởgiáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp tổng hợp kết quả và đánh giá tìnhhình thực hiện tinh giản biên chế, kèm theo các nội dung từ cột 1 đến cột 12 ởbiểu số 3 gửi về Bộ giáo dục và Đào tạo (Qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lýgiáo dục) vào thời điểm trước ngày 10 tháng 12 để tổng hợp báo cáo Thủ tướngChính phủ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thẩm định sai đối tượng chínhsách tinh giản biên chế thì ngoài việc bị xử lý kỷ luật còn phải bồi hoàn kinhphí chi trả chính sách tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơnvị phản ánh về Bộ giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý có thẩm quyền để phốihợp giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Ban TGTW (để b/c);
- UBVHGDTTNNĐQH (để b/c);
- Các Bộ, Ban, Ngành trung ương;
} để phối hợp
- UBND các tỉnh;
} chỉ đạo
- Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ;
- Lưu VT, Cục NG&CBQL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long