BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1287/BTC-THTK
V/v tổ chức nhập dự án ngân sách trung ương năm 2010 trên hệ thống TABMIS

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước.

 

Triển khai Quyết định số 214/QĐ-BTC ngày 27/01/2010 của Bộtrưởng Bộ Tài chính về việc triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách vàkho bạc tích hợp (Tabmis) đến các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tài chính hướng dẫncác đơn vị một số nội dung sau:

1. Về các nhóm đối tượng triển khai:

Bộ Tài chính thống nhất việc phân nhóm đối tượng triển khainhư sau:

(1) Các đơn vị KBNN đã triển khai TABMIS năm 2009: là cácđơn vị bao gồm Sở Giao dịch KBNN và 8 tỉnh đã triển khai TABMIS (Hải Phòng, HàNam, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa).

(2) Các đơn vị Bộ, ngành thuộc Nhóm 1: là các Bộ, ngành cótổ chức hệ thống dọc hoặc có số liệu dự án đầu tư lớn, bao gồm: Tòa án nhân dântối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; BộTài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Ytế; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; BộTài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ.

(3) Các đơn vị Bộ, ngành thuộc Nhóm 2: là các Bộ, ngành cònlại không thuộc các Bộ ngành thuộc Nhóm 1.

2. Về quy trình nhập dự toán ngân sách trung ương:

Trong năm 2010, việc phiên dữ liệu từ tài khoản dự toán cấp1 đến tài khoản dự toán cấp 4 của các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sáchtrung ương chỉ thực hiện đối với các đơn vị có mở tài khoản và giao dịch tạicác đơn vị KBNN đã triển khai TABMIS năm 2009.

Bộ Tài chính (đối với các đơn vị thuộc Nhóm 2) hoặc đơn vịdự toán cấp 1 (đối với đơn vị thuộc Nhóm 1) thực hiện nhập dự toán đã được giaocho các đơn vị sử dụng ngân sách (cấp 4) thuộc ngân sách trung ương có mở tàikhoản và giao dịch tại các đơn vị KBNN đã triển khai TABMIS trong năm 2009 theoquy trình đã được hướng dẫn tại Thông tư 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của BộTài chính. Theo đó dự toán sẽ được nhập từ tài khoản dự toán cấp 0 xuống tàikhoản dự toán cấp 1, các tài khoản dự toán cấp trung gian (nếu có) và tài khoảndự toán cấp 4.

Để đảm bảo có dự toán phân bổ cho các đơn vị sử dụng ngânsách đang mở tài khoản và giao dịch tại các đơn vị KBNN đã triển khai TABMIStrong năm 2009, đề nghị các đơn vị dự toán cấp 1 khẩn trương thống nhất phươngán phân bổ dự toán cho các đơn vị này.

3. Về việc thiết lập cây phê duyệt:

Đối với các đơn vị thuộc Nhóm 1: Dự toán do đơn vị dự toáncấp 1 nhập, quy trình phê duyệt sẽ thực hiện theo 2 cấp: (1) nhập dự toán dochuyên viên đơn vị dự toán thực hiện, (2) phê duyệt dự toán do chuyên viên hoặclãnh đạo cấp Phòng Bộ Tài chính thực hiện. Các cán bộ của Bộ, ngành thuộc nhóm1 đã tham gia đào tạo đợt cuối tháng 1/2010 sẽ được cấp tên đăng nhập và mậtkhẩu để nhập số liệu trực tiếp trên hệ thống TABMIS khi tham gia phiên dữ liệuvà nhập số liệu tại Bộ Tài chính.

Đối với các đơn vị thuộc Nhóm 2: Dự toán do Bộ Tài chínhnhập, quy trình phê duyệt sẽ thực hiện theo quy trình đã hướng dẫn. Theo đó sẽthực hiện theo 2 cấp: (1) nhập dự toán do chuyên viên Bộ Tài chính thực hiện,(2) phê duyệt dự toán do lãnh đạo cấp Phòng Bộ Tài chính thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Tổ chức thực hiện phiên dữ liệu và nhập dự toán vào hệthống:

Đối với các Bộ, ngành thuộc Nhóm 1, đề nghị các cán bộ đãtham gia đào tạo tại Bộ Tài chính đợt cuối tháng 1/2010 ngay sau khi lớp đàotạo kết thúc (ngày 29/01/2010) tiếp tục tập trung và thực hiện công tác phiêndữ liệu tại Bộ Tài chính. Sau các đơn vị thực hiện phiên dữ liệu, Ban Triểnkhai TABMIS sẽ phối hợp và hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhập dự toán vào hệthống.

Đối với các Bộ, ngành Nhóm 2, thực hiện phiên dữ liệu dựtoán tại đơn vị mình theo hướng dẫn tại lớp đào tạo đã tổ chức tại Bộ Tài chínhcho các cán bộ của Bộ, ngành và gửi file dữ liệu đã phiên tới các Vụ, Cục củaBộ Tài chính chuyên quản dự toán của Bộ, ngành để các Vụ, Cục chuyên quản nhậpvào hệ thống TABMIS.

Trong quá trình thực hiện phiên tại đơn vị nếu có vướng mắccác đơn vị có thể đến phòng nhập liệu tại Bộ Tài chính (phòng 105 và 109 là cácPhòng nhập số liệu tập trung) để được đội triển khai hướng dẫn, hỗ trợ hoặcliên lạc với các đầu mối được nêu tại Công văn số 18468/BTC-KBNN ngày31/12/2009 của Bộ Tài chính.

4.2. Thời hạn phiên dữ liệu và nhập vào TABMIS:

Để đảm bảo dự toán được nhập kịp thời trong hệ thống làm căncứ cho KBNN thực hiện thanh toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách, đề nghị cácđơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo việc nhập, phê duyệt dự toán theo thời hạn sauđây:

(1) Đối với các đơn vị thuộc Nhóm 1:

Các đơn vị dự toán cấp 1 tổ chức thực hiện phiên dữ liệu,trực tiếp nhập dự toán vào hệ thống và phối hợp với Bộ Tài chính để phê duyệttrên hệ thống trong thời gian từ ngày 01/02/2010 đến ngày 05/02/2010 và từ ngày24/02/2010 đến ngày 05/03/2010.

(2) Đối với các đơn vị thuộc Nhóm 2:

Các đơn vị dự toán cấp 1 tổ chức thực hiện phiên dữ liệuxong và gửi đến Bộ Tài chính trước ngày 10/02/2010. Bộ Tài chính hoàn thànhthực hiện nhập dự toán vào hệ thống trước ngày 26/02/2010.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính vềviệc tổ chức nhập dự toán ngân sách trung ương năm 2010 trên Tabmis. Đề nghịquý Bộ, ngành quan tâm, phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN các tỉnh triển khai TABMIS;
- Ban triển khai TABMIS;
- Dự án cải cách tài chính công;
- Các Vụ, Cục: NSNN, ĐT, HCSN, Vụ I, QL Nợ và TCĐN, TCDN;
- Lưu: VT, THTK.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
PHÓ TRƯỞNG BAN TRIỂN KHAI TABMIS
Đặng Đức Mai