TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
V/v: Thủ tục NK phụ gia, hóa chất dùng trong lâm nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước
Trả lời công văn số 1882/HQBP-NV ngày 28/8/2014 của Cục Hải quan Bình Phước về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
Tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có mục 16 quy định về “phụ gia, hóa chất dùng trong lâm nghiệp”.
Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu keo dán và vật liệu sơn phủ bề mặt sản phẩm, nếu hàng hóa không thuộc loại dùng trong lâm nghiệp và doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa khai báo rõ không sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp (dùng để sản xuất khuôn hình bằng gỗ xuất khẩu) thì không thuộc diện phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.
Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn