BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1287/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục xuất khẩu, áp mã, thuế suất đối với mặt hàng nguyên liệu dưới dạng bột hoặc vảy vàng

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Văn phòng đại diện Matsuda Sangyo Co, Ltd tại Hà Nội
(Đ/c: P 303, Tòa nhà Techno, Center, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn không số ngày26/2/2013 của Văn phòng đại diện Matsuda Sangyo Co, Ltd tại Hà Nội về việc xuấtkhẩu bột hoặc vảy vàng sau tái chế phế liệu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Về quyền và nghĩa vụ của doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Theo quy định tại điểm a, khoản 1Điều 21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và mục IIThông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tưtheo đúng nội dung văn bản đăng ký đầu tư, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

Về chính sách mặt hàng: thực hiệntheo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ vàcác văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan. Riêng mặt hàng bột và vảyvàng sau tái chế khi xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

2. Về thủ tục hải quan: Nếu áp dụngthủ tục hải quan thủ công thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Nếu áp dụng thủ tục hải quanđiện tử thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 của Bộ Tài chính.

3. Về việc áp mã hàng hóa và thuế suất:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu ưu đãi ban hành kèm Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 14/11/2012 củaBộ Tài chính thì mặt hàng vàng nguyên liệu thuộc nhóm 71.08, mã số và thuế suấtthuế xuất khẩu cụ thể tùy thuộc vào hàm lượng vàng có trong vàng nguyên liệu. Dovậy, để xác định được chính xác mã số và thuế suất đối với mặt hàng trên đềnghị Công ty nghiên cứu Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 14/11/2012 của Bộ Tài chính banhành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc liên hệ với Chi cụcHải quan nơi Công ty dự kiến làm thủ tục xuất khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Vănphòng đại diện Matsuda Sangyo Co, Ltd tại Hà Nội biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh