TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUTP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12871/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH Fresh studio innovations asia
(Địa chỉ: số 1A, ngõ 275 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội)
MST: 0102003289

Trả lời công văn số 2015/001/CV-FS ngày 02/03/2015của Công ty TNHH Fresh studio innovations asia hỏi về chính sách thuế đối vớiviệc nhập khẩu thiết bị theo hình thức phi mậu dịch, Cục thuế Thành phố Hà Nộicó ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 1 điều 14 mục I chương III Thông tưsố 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hànhLuật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trịgia tăng quy định việc khấu trừ thuế:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị giatăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùngcho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toànbộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGTbị tổn thất...”

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghịđịnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơnbán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

+Tại điểm 10 điều 1 quy định điều kiện khấu trừthuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

“ Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thôngtư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành LuậtThuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị giatăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“10. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi,bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị giatăng đầu vào:

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hànghóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩuhoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tàichính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân ViệtNam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán, không dùng tiền mặtđối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươitriệu đồng trở lên trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từnglần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lầntheo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơsở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ởnước ngoài.”

- Căn cứ điểm 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013,Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày10/01/2013 Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 củaBộ Tài chính để Cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế quy định:

“Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CPngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhậpdoanh nghiệp như sau:

2.Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Trừ các khoản chi không đượctrừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứngđủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạtđộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháptheo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịchvụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khithanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thựchiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng....”

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trảlời nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty Công ty TNHH Fresh studioinnovations asia có hoạt động nhập khẩu “Bộ thiết bị xử lý nước tưới hoạtđộng bằng điện”để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịchvụ chịu thuế GTGT của Công ty thì Công ty được kê khai, khấu trừ đối với sốthuế GTGT đã nộp cho số thiết bị trên ở khâu nhập khẩu nếu đáp ứng điều kiệnkhấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định tại điểm 1 điều 14 mục Ichương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và điểm 10 điều 1 Thôngtư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Công ty được tính vào chi phí được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại điểm 2 Điều 6Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P Ktr1; P pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến