BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1289/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;- Tổng Công ty Khánh Việt(Đ/c: 118 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang).

Trả lời công văn số 367/HQLS-GSQL ngày 23/2/2021 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và công văn số 78/TCTKV ngày 04/02/2021 của Tổng công ty Khánh Việt về việc đề nghị hướng dẫn nhập khẩu thuốc lá lá vàng sấy chưa tách cọng qua cửa khu phụ Bình Nghi-Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về quy định cửa khẩu nhập

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 54 Luật Quản lý ngoại thương quy định về cơ chế điều hành hoạt động thương mại biên giới tại cửa khẩu biên giới trên đất liền; khoản 2 Điều 6 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định về Cửa khẩu biên giới thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân; Thông tư số 01/2018/TT-BCT ngày 27/02/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khu phụ, lối mở biên giới của thương nhân thì:

Cửa khẩu phụ Bình Nghi, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn là cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn, do vậy Tổng Công ty chỉ được phép nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi sau khi có ý kiến của UBND tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 01/2018/TT-BCT nêu trên.

2. Về địa điểm làm thủ tục hải quan

Mặt hàng nguyên liệu thuốc lá thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập quy định tại Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg , việc làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng này phải thực hiện tại các Chi cục Hải quan quản lý các cửa khẩu quy định tại Điều 4 Quyết định. Chi cục Hải quan Tân Thanh quản lý cửa khu phụ Bình Nghi, nhưng không phải là Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính nên không được làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng nêu trên.

Trường hợp Tổng Công ty nhập khẩu dùng làm nguyên liệu trực tiếp đưa vào sản xuất thì được làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan nơi có trụ sở chính hoặc trụ sở Chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất; Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg .

3. Về công tác giám sát hải quan

Trường hợp Tổng Công ty có nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khu Bình Nghi, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan giám sát chặt chẽ hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ cửa khẩu đến đến các địa điểm làm thủ tục hải quan; sử dụng seal định vị điện tử, kết nối hình ảnh giám sát với Tổng cục Hải quan; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Chi cục Hải quan liên quan trong quá trình giám sát hàng hóa từ nơi vận chuyển đi đến nơi vận chuyn đến đảm bảo đúng quy định.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2022 về thủ tục chuyển hộ khẩu và thủ tục nhập khẩu tại nơi ở mới ?

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Tổng công ty Khánh Việt biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, GSQL (3b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành