BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1289/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tái xuất xăng dầu

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 156/HQĐNa-GSQLngày 25/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc nêu tại trích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Nếu nguồn xăng dầu tại kho PhướcKhánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai do Chi cục Hải quan Nhơn trạch-Cục Hải quan tỉnhĐồng Nai quản lý là nguồn xăng dầu nhập khẩu / tạm nhập có cùng chủng loại vớinguồn xăng dầu tạm nhập tại kho Đồng Tháp do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảngĐồng Tháp - Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp quản lý và đều do Công ty TNHH MTVThương mại Dầu khí Đồng Tháp làm thủ tục nhập khẩu / thủ tục tạm nhập thì Chicục Hải quan Nhơn Trạch - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai làm thủ tục tái xuất xăngdầu cho Công ty theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhậpkhẩu, tạm nhập tái xuất xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chếxăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

2. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đãtạm thời giải quyết thủ tục tái xuất xăng dầu cho Công ty TNHH MTV Thương mạiDầu khí Đồng Tháp theo hướng dẫn tại công văn số 4372/TCHQ-GSQL ngày 02/08/2007của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục tái xuất xăng dầu là vượt thẩm quyền quyđịnh, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm tránh lặp lại các trường hợp tương tự.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh