BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1289/TCT-PCCS
V/v: Biên lai thu phí kiểm dịch tự in

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Sở y tế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 468/SYT-KHTC ngày 20/3/2007 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c, khoản 1, Điều 2 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí hướng dẫn: "Đối tượng được đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí Gọi chung là Biên lai) là những cơ quan làm nhiệm vụ thu các khoản phí, lệ phí mang tính đặc thù trong giao dịch quốc tế đòi hỏi phải sử dụng loại Biên lai được in 2 thứ tiếng (Tiếng Việt và tiếng nước ngoài) và cơ quan thu phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và Quyết định số 1688/QĐ-UB ngày 28/7/1997 của UBND tỉnh Khánh Hòa về quy chế làm việc của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, thì Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa không có chức năng thu phí kiểm dịch cũng như phí, lệ phí khác do đó không thuộc diện được đăng ký tự in biên lai thu phí kiểm dịch. Trung tâm y tế Dự phòng trực thuộc Sở Y tế Khánh Hòa là đơn vị được phép thu phí kiểm dịch theo quy định tại Điều 7, Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương". Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Khánh Hòa là tổ chức được đăng ký tự in Biên lai phí kiểm dịch; Trung tâm phải gửi công văn và hồ sơ đăng ký tự in Biên lai phí kiểm dịch đến Tổng cục Thuế để được giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương