VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1289/VPCP-QHQT
V/v Giải quyết kiến nghị của Công ty Mc Cullagh In’tl

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Văn phòng Chính phủ nhận được thư đề ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Công ty Mc Cullagh International Inc. gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh tình hình khó khăn, vướng mắc kéo dài của Công ty liên doanh Krong-Ana trong việc xin phép chuyển đổi hình thức đầu tư thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Về việc này, tiếp theo công văn số 115/VPCP-QHQT ngày 5 tháng 3 năm 2003, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc lắc phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp. Nếu có vấn đề vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc lắc cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao