BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng Nhà học Khoa kinh tế - Đơn nguyên 2 – Trường đại học Tây Bắc.

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắpconstrexim số 8

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 124/2012/TH ngày 27/6/2012của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp constrexim số 8 về việc hướng dẫn thựchiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng Nhà học Khoa kinh tế - Đơn nguyên 2 –Trường đại học Tây Bắc. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựnghướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu,nhiên liệu và vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đãvà đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thứcgiá hợp đồng theo đơn giá cố định trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực;những hợp đồng ký sau ngày Thông tư có hiệu lực không thuộc đối tượng áp dụngcủa Thông tư này.

1. Hợp đồng số 636/2009/HĐKT-ĐHTB ) ngày 02/11/2009 đã kýgiữa các bên căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựngvề hợp đồng trong hoạt động xây dựng cho nên phương pháp điều chỉnh sẽ áp dụngtheo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007.

2. Hợp đồng số 636/2009/HĐKT-ĐHTB ký giữa Công ty Cổ phầnĐầu tư và Xây lắp constrexim số 8 (Nhà thầu) và Trường Đại học Tây Bắc (Chủ đầutư) ngày 02/11/2009, thực hiện theo hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;nên việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiệntheo các điều khoản đã ký giữa các bên trong hợp đồng và quy định của Nhà nướccó liên quan.

3. Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bùtrừ trực tiếp thực hiện như sau:

a) Phân tích xác định khối lượng hao phí nguyên, nhiên, vậtliệu; nhân công; máy thi công của các công tác xây dựng trong hợp đồng trên cơsở hồ sơ thiết kế và định mức áp dụng trong hợp đồng;

b) Tính chênh lệch giá nguyên, nhiên, vật liệu; giá nhâncông; máy thi công tại thời điểm được điều chỉnh so với giá thời điểm gốc.

c) Thời điểm điều chỉnh là thời điểm 28 ngày trước ngày hếthạn nộp hồ sơ thanh toán quy định trong hợp đồng; giá thời điểm điều chỉnh làgiá cả thị trường nơi xây dựng công trình hoặc thông báo giá xây dựng của địaphương tại thời điểm điều chỉnh.

d) Thời điểm gốc là thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu.Giá thời điểm gốc là giá lớn nhất của giá trong hợp đồng và giá cả thị trườngnơi xây dựng công trình hoặc thông báo giá xây dựng của địa phương.

e) Xác định giá trị điều chỉnh = Khối lượng hao phí nguyên,nhiên, vật liệu; nhân công; máy thi công x Chênh lệch giá nguyên, nhiên, vậtliệu; nhân công; máy thi công.

Với nội dung trên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắpconstrexim số 8 tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh