TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------------------
V/v: cấp giấy phép tạm nhập khẩu xe ô tô miễn thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội
Trả lời công văn số 415/HQHN-GSQL ngày 01/03/2012 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội trao đổi với Cục Lễ tân Nhà nước – Bộ Ngoại giao đối với trường hợp cấp giấy phép tạm nhập khẩu miễn thuế 02 xe ô tô nêu tại công văn số 415/HQHN-GSQL dẫn trên.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (02b)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức