BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 129/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 4499/CT-KTT2 ngày 18/11/2008 của CụcThuế tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị giải đáp chính sách ưu đãi thuế, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệpquy định về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh đanghoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mớicông nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất

Căn cứ quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Đầu tư thì dự án đầu tư tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thuộc Danh mục địabàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH TM&DV Đồng Nguyễn đượcthành lập từ năm 2000, đến năm 2007 có dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì tạihuyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khókhăn theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì dự án này được hưởng ưuđãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện dự án đầu tư mở rộng, mức ưu đãiđược hưởng theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP .

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết vàcăn cứ tình hình thực tế hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương