THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 129/TTg-KTTH
V/v chênh lệch giá điện và trích 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2007 của EVN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xétđề nghị của Bộ Tài chính (tại công văn số 12866/BTC-TCDN ngày 29 tháng 10 năm2008) về việc chênh lệch giá điện và trích 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi năm2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Chênh lệch giá thu được từ tăng giá điện, sau khi trừ thuế thu nhập doanhnghiệp phải nộp ngân sách nhà nước theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tríchquỹ dự phòng tài chính và chi khác (nếu có) theo quy định, trích vào 2 Quỹ phúclợi và khen thưởng bằng 2 tháng lương thực hiện năm 2007, số còn lại đượcchuyển toàn bộ vào Quỹ đầu tư phát triển.

2.Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực ViệtNam trên cơ sở xem xét kết quả của Kiểm toán Nhà nước, xác định kết quả cụ thểsố liệu tại điểm 1, nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTN, TH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng