CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1290/CP-QHQT
V/v tiếp nhận Dự án hỗ trợ kỹ thuật do UNDP tài trợ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Nội vụ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5758/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 9 năm 2003) về việc tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật do UNDP tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc tiếp nhận Dự án VIE/03/010 - “Tăng cường năng lực phân tích chính sách tài chính” với tổng kinh phí là 950.000 USD do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và một số tài trợ khác đồng tài trợ.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Văn phòng UNDP Hà Nội và các cơ quan liên quan hoàn thiện, phê duyệt nội dung và ký văn kiện Dự án trên với UNDP.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan