BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1290/TCT-CS
V/v miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công CM

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Thái Bình.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 63/CT-QLĐ ngày 11/01/2013 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình hỏi về miễn giảm tiền sửdụng đất đối với người có công với Cách Mạng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Nội dung tương tự Cục Thuế hỏi vềviệc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình có công với cách mạng để cảithiện nhà ở, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 808/TCT-CS ngày 13/3/2013 gửi CụcThuế tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn: "…hộ gia đình có công với cách mạngphải thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật ngườicó công với cách mạng để được hưởng ưu đãi tiền sử dụng đất. quan Thuế căn cứ hồ tài liệu của hộ gia đình do quanđăng ký nhà đất chuyển làm căn cứ phê duyệt số tiền được miễn giảm, sốtiền sử dụng đất còn phải nộp khi tính nghĩa vụ tài chính. Ngày 08/9/2008,Bộ Tài chính có Công văn số 10466/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thủ tục thực hiện ưu đãi tiền sửdụng đất theo pháp luật người có công với cách mạng."

Tổng cục thuế gửi bản chụp Công vănsố 808/TCT-CS ngày 13/3/2013 trả lời Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh để cục Thuế tỉnhThái Bình tham khảo, nghiên cứu và báo cáo UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo tổ chứcthực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- TCT
- Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Ngô Văn Độ