BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1291/TCT-CS
V/v ghi nhận chi phí hợp lý đối với thuế nhập khẩu, thuế GTGT khâu nhập khẩu của chi phí bốc, xếp, dỡ hàng (THC).

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam.
(Đ/c: Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số12108 CV/IRV ngày 5/12/2012 và công văn số 13012 CV/IRV ngày 21/2/2013 của Côngty TNHH cao su Inoue Việt Nam về việc kiểm tra, rà soát chi phí bốc, dỡ xếphàng (THC) tại thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 40/2008/TT-BTC Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 13/11/2012, Bộ Tài chính đãban hành công văn số 15742/BTC-TCHQ về việc thuế nhập khẩu và thuế GTGT nộp bổsung. Đề nghị Công ty TNHH cao su Inoue Việt Nam căn cứ trường hợp cụ thể vàthực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 15742/BTC-TCHQ nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Cao su Inoue Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ, Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ