TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1291/TCT-DNK
V/v: Trả lời về thuế Môn bài

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Tp. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1244/CT-TTHT ngày 21/3/2006 của Cục Thuế TP.Đà Nẵng hỏi về việc Doanh nghiệp Nhà nước đã nộp thuế Môn bài năm 2005, nay chuyển thành Công ty cổ phần theo chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước thì có phải nộp lại thuế Môn bài năm 2005 hay không; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Pháp lệnh sửa đổi một số điều về thuế công thương nghiệp thì: Thuế Môn bài chỉ thu mỗi năm một lần đối với các cơ sở kinh doanh nhằm mục đích kiểm kê, kiểm soát và phân loại các cơ sở kinh doanh.

Trường hợp Doanh nghiệp Nhà nước đã nộp thuế Môn bài năm 2005, nay chuyển thành Công ty cổ phần theo chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước thì Công ty cổ phần không phải nộp thuế Môn bài củaa năm 2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến