BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
---------------
V/v: kiểm tra quản lý sử dụng đất trong các công ty NLN và BQL rừng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: ………………………………………………………..
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và Phát triển nông lâm trường quốc doanh Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đoàn công tác phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất trong các công ty nông, lâm nghiệp và Ban quản lý rừng sau khi sắp xếp theo Nghị định 170/2004/NĐ-CP và Nghị định 200/2004/NĐ-CP để chuẩn bị cho việc tổng kết công tác quản lý sử dụng đất. Nội dung như sau:
1. Kết quả thực hiện rà soát đo đạc, cắm mốc đất đai và cấp giấy CNQSD đất.
2. Các chính sách, quy định trong khoán sử dụng đất cần sửa đổi, bổ sung.
3. Đề xuất mô hình chuyển đổi và cơ chế hoạt động cho doanh nghiệp và Ban quản lý rừng phù hợp với yêu cầu quản lý sử dụng đất của đơn vị và pháp luật về đất đai.
Lịch kiểm tra và danh sách Đoàn công tác gửi kèm. Đề nghị cơ quan, doanh nghiệp chuẩn bị tài liệu báo cáo theo nội dung nêu trên và bố trí làm việc với Đoàn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐMDN.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn